Giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường số 276/GPMT-UBND ngày 10/03/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp. (Tải về)

Giấy phép môi trường số 282/GPMT-UBND ngày 10/03/2023 của UBND tỉnh Đồng Tháp. (Tải về)