Chính sách chất lượng

  • Luôn cung cấp những sản phẩm thủy sản đông lạnh đáp ứng theo yêu cầu của khách hàng và phù hợp với những qui định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
  • Cung cấp đầy đủ các nguồn lực để áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn BRC, IFS để sản xuất ra sản phẩm an toàn, chất lượng, hợp pháp, trung thực và trách nhiệm với khách hàng.
  • Luôn quan tâm đến bảo vệ môi trường và đạo đức kinh doanh. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công nhân viên.
  • Tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp lý của thị trường xuất khẩu, các yêu cầu pháp lý của Việt Nam và các yêu cầu khác có liên quan.
  • Không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống Quản lý chất lượng.